Què és?

El Consell Escolar és el màxim òrgan de decisió de l’escola, i en ell estan representats l’Equip Directiu, els i les mestres, els i les treballadores públiques de l’escola que no són mestres, l’ajuntament i finalment les famílies (6 pares o mares escollits mitjançant un procés electoral, i un altre en representació de l’AFA). A banda d’altres temes que van sorgint al llarg del curs, o que pot promoure el propi Consell Escolar…

les funcions principals del Consell són:

  • Aprovar el Projecte Educatiu del Centre (PEC) i les seves modificacions.
  • Aprovar la Programació Anual del Centre (PAC) i avaluar-ne el seu desenvolupament, resultats i el rendiment escolar.
  • Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) i les seves modificacions.
  • Aprovar el pressupost del Centre i el rendiment de comptes.
  • Intervenir en el procediment d’admissió dels alumnes
  • Intervenir en la resolució dels conflictes que puguin perjudicar greument la convivència del Centre.
  • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn, i les propostes d’acords de responsabilitat compartida, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equipament escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris.

Si voleu fer alguna aportació de cara al següent Consell Escolar ho podeu fer a través del correu ampatc@gmail.com.

Representants de famílies:

Montserrat Cuadrado, Iñaki Cánovas, Aurora Murillo, Gemma Vinyes, Victòria Vázquez

Representant de l’AFA:

Georgina Bajona.

Resum de l’acta de l’última reunió:

01_SETEMBRE_2020