Protocol d’al·lèrgies

AL·LÈRGIES  I INTOLERÀNCIES

Quan parlem d’al·lèrgia, ens referim a una resposta adversa que té el seu origen en el sistema immunitari d’algunes persones, que reacciona davant certes substàncies que són inofensives per a la resta de persones. Aquesta resposta pot ser per ingestió, inhalació o contacte.

PROTOCOL  AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES

 • És responsabilitat de les famílies notificar a l’escola si el/la alumne/a, pateix algun tipus d’al·lèrgia, especialment si corre el risc de fer alguna reacció anafilàctica.
 • El full d’inscripció de menjador ha de recollir detalladament els aliments i/o substàncies als quals el/la nen/a és al·lèrgic/a, tota la informació de  l’al·lèrgia, les possibles reaccions que pot patir el/la nen/a, si s’ha d’administrar adrenalina o altres fàrmacs i l’informe mèdic que ho justifiqui.
 • En cas que el/la nen/a tingui el risc de fer una reacció anafilàctica, cal una autorització escrita dels pares/mares o els tutors per administrar la medicació i per traslladar-lo a urgències si cal.

Aquesta autorització eximiria de tota responsabilitat a la persona que li injecta la medicació i el centre escolar.

 • La coordinadora de l’espai de migdia és la responsable i l’enllaç entre els pares/mares/tutors (per recollir tota la informació: llistes d’aliments al·lergògenes, medicació…) i la resta de personal del menjador.
 • El monitor/a referent de l’alumne/a serà el responsable i ha de saber com actuar en cada moment.
 • Utilitzar el servei especialitzat de la cuina (aquesta cuina elabora menús especials per a nens al·lèrgics i/o intolerants).
 • Els estris de cuina, han de ser individuals per a cada tipus d’al·lèrgia o intolerància.
 • Cal insistir en la higiene a l’hora de manipular els aliments, per evitar el contacte amb aliments de risc.
 • El protocol d’actuació d’emergència, i els telèfons de contacte han d’estar en un lloc visible i d’accés fàcil.
 • El/la nen/a ha de ser el coneixedor principal del tipus d’al·lèrgia que pateix.
 • El/la nen/a ha de saber que no pot compartir aliments dels quals no conegui la composició ni la procedència.

COM ACTUAR DAVANT UNA REACCIÓ:

 • Davant una reacció lleu: (símptomes cutanis, gastrointestinals…): Cal trucar als pares/mares/tutors immediatament perquè prenguin les mesures oportunes.
 • Davant una reacció greu: Cal alertar els serveis mèdics i, després trucar als pares/mares/tutors.
 • Davant una reacció de més gravetat (reacció sistèmica): Cal administrar adrenalina, trucar a l’ambulància i finalment avisar a la família

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT O MALALTIA

Si un/a alumne/a s’accidenta o es troba malament durant l’horari de migdia:

Si és una indisposició lleu passatgera: febre, mal de cap, vòmit, el/la monitor/a de l’alumne/a es farà càrrec de la situació, informarà a la coordinadora del servei que valorarà la gravetat la urgència de la situació, tanmateix el/la monitor/a informarà al tutor/a.

 • Avisarà a la família perquè vinguin a buscar a l’alumne/a.
 • Si no pot venir ningú, l’alumne/a ha de romandre al centre. No pot marxar sol.
 • En cap cas l’alumne/a es pot quedar sol/la.
 • Si és un problema més greu i cal anar a l’hospital, trucar al 112 ( emergències). Aquest servei hauria d’enviar una ambulància i un metge si fos necessari.
 • Trucar a la família per comunicar que es porta l’alumne/a a l’hospital.
 • Si a la família no li dona temps d’arribar per acompanyar a l’alumne/a a l’hospital, hi anirà amb l’ambulància o en TAXI. Mai s’ha d’agafar el cotxe particular. Romandre amb l’alumne/a fins que arribi un responsable.