Projecte de Menjador

INTRODUCCIÓ

Donat que el temps de menjador no pertany a les hores lectives de l’escola, durant el temps en què es realitzarà aquesta activitat es durà a terme el que s’anomena l’educació no formal, per tant, l’aprenentatge de diferents coneixements, hàbits, valors, actituds…, no relacionats directament amb un aprenentatge escolar. A causa d’això, oferim activitats que permetin desenvolupar les capacitats dels alumnes, així com de les habilitats socials necessàries per integrar-se en la societat.

“La Vostra Cuina” és una empresa catalana que té la seva seu central a la població de Sant Quirze del Vallès i la seva actuació és principalment dins la comarca del Vallès.

El nostre objectiu és la qualitat dels productes per l’elaboració dels menús, així com cuidar les necessitats nutricionals dels nostres nens i nenes. Paral·lelament durant l’estona de menjador es treballen hàbits higiènics, alimentaris i valors socials de convivència.

El menjador escolar com a servei educatiu ha de tenir un lligam clar amb  l’ideari del centre, i per tant caldrà vetllar per la coordinació entre totes les persones que intervenen en aquest projecte, per tal de mantenir una mateixa línia d’actuació, fent servir els mecanismes establerts per aquest fi. Cal tenir present també que hi ha un temps d’abans i un temps després de menjar, de lleure o descans, que s’ha d’organitzar tenint en compte que ha de ser un espai educatiu  i de qualitat.

ASPECTES EDUCATIUS

Un dels principals objectius del menjador és la correcta alimentació dels i les alumnes i l’aprenentatge de les normes socials que comporta el dinar, en un espai compartit amb altres persones.

Les hores del migdia són un espai d’aprenentatge, d’educació de la vida quotidiana i de les pautes de convivència social, en el qual es poden assolir coneixements, practicar hàbits i habilitats i desenvolupar actituds i valors.

Totes les activitats de temps de migdia han d’estar d’acord amb el Projecte Educatiu del Centre. La coordinadora juntament amb l’equip de monitoratge, són els encarregats de fer la programació de les activitats, un cop valorades juntament amb l’equip directiu de l’escola es posen en coneixements de la comissió de menjador.

PLANIFICACIÓ DE L’ESPAI DE MIGDIA

Funcionament diari

A les 12:25h cada monitor/a referent va a recollir al seu grup, i passa la llista d’assistència, revisant totes les eventualitats que puguin sorgir. Els nens/es del 1r torn van al lavabo i  es renten les  mans, després es dirigeixen  al menjador de forma ordenada i amb un to de veu adequat. El primer que fan abans de seure a la taula és anar a la seva guixeta on hi ha el seu tovalló desat. En el cas de P4 i P5, les monitores referents son les encarregades de distribuir els tovallons als infants.

Paral·lelament a aquesta dinàmica, els infants del 2n torn surten al pati amb els seus monitors referents i cada grup fa l’activitat programada.

A l’entrar al menjador cada infant seu en el seu lloc, els/les monitors/es de P4 i P5 serveixen el dinar, la resta de cursos ho fan ells mateixos, tenint sempre en compte les característiques de cada nen/a; un cop tots servits donem  el bon profit i comencen a menjar. És important que els monitors/es es mostrin dialogants i reflexius durant aquesta estona, ja que el que volem aconseguir és que aquest espai sigui relaxat i distès, recordem que menjar es un acte social i que la nostra tasca és educar i no reprimir, tot i això s’ha de incidir cada dia en els bons hàbits durant l’estona de dinar (postura, to de veu, menjar la quantitat suficient, ser respectuós amb els companys/es i amb els monitors…).

Un cop acabat el 1r plat, els nens i nenes ho apilen al mig de la taula, fent piles de quatre plats que son retirats pels monitors/es. Quan la majoria de la taula hagi acabat el primer plat, es serveix el segon plat, cada nen/a recull el seu plat sempre amb el vistiplau  del seu monitor/a i fent una recollida selectiva. A continuació es serveixen les postres, sempre en un plat petit, que també el recull cada infant. A mesura que acaben surten al pati i es renten les dents supervisats per el monitor/a responsable d’aquesta tasca.

Els monitors/es que es queden al menjador són els responsables de finalitzar el servei, tenint en compte de què tots els nens/es acabin i que el menjador quedi recollit.

Els nens i nenes del primer torn surten per grups cap a les seves aules acompanyats de  les seves monitores on gaudeixen d’una estona relaxada.

Els i les alumnes de P3 dinen a l’aula destinada per ells, participaran a parar i recollir la taula, i se’ls dona el temps necessari per dinar, tenint el compte que cada un té el seu ritme i que alguns d’ells dinen per primer cop fora de casa seva, després de dinar van a fer un pipi, renten mans i fan la migdia.

Infantil

Després de dinar, els nens i nenes de P4 i P5 faran una estona de relaxació (uns 20 minuts), a continuació surten al pati d’infantil on tenen una estona de joc lliure i un altre de jocs dinamitzats per les seves monitores. Totes les activitats d’infantil estan pensades per fer després de dinar.

Primària

Els tallers i les activitats dirigides estan programades pels monitor/es.

OBJECTIUS GENERALS

Menjador

 • Relacionar-se amb els altres i viure el significat de l’acte social que és el menjar en el nostre entorn.
 • Aprendre a mantenir un comportament correcte a taula.
 • Educar en els diferents aspectes d’ordre i convivència.
 • Aprendre a interioritzar els hàbits de neteja i higiene.
 • Conèixer els diferents menjars i la seva importància, per una dieta sana i equilibrada.
 • Aconseguir un espai tranquil i relaxat facilitador d’una atenció individualitzada, i que al mateix temps afavoreixi l’autonomia dels infants.
 • Educar en uns hàbits saludables pel que fa a l’alimentació, la higiene, la salut i l’autonomia. Oferint un seguit d’àpats suficients, equilibrats i diversificats que facilitin que els nostres infants s’habituïn a menjar de tot i variat.

Durant el temps de lleure

 • Realitzar diferents jocs que afavoreixin el desenvolupament motriu i psicomotriu, treballant la flexibilitat, la relació espai-temps i la coordinació.
 • Afavorir el desenvolupament de les capacitats expressives (verbals i no verbals).
 • Potenciar el coneixement de diferents activitats lúdiques des del vessant de joc tradicional i no consumista.
 • Afavorir la convivència entre el grup.
 • Fomentar el respecte envers el material que s’utilitza.
 • Descansar i esplaiar-se, com a temps de trencament del ritme lectiu.
 • Viure uns valors educatius i participar en un espai col·lectiu amb una organització i unes normes compartides.

LÍNIES EVOLUTIVES (hàbits a treballar)

Objectius P-3

 • Educar en el hàbits d’higiene:
  • Rentar-se les mans abans i després de dinar.
  • Procurar no embrutar-se mentre es dina.
  • Eixugar-se amb el tovalló o pitet.
  • Crear una estona agradable i relaxada abans de fer la migdiada.
 • Hàbits en alimentació:
  • Agafar correctament cullera i forquilla.
  • Conèixer l’ordre de l’àpat: primer plat, segon plat i postres.
  • Tastar tots els aliments.
  • Acostumar-se a no tocar el menjar amb les mans.
  • Potenciar la seva autonomia
  • Cordar/descordar la bata.
  • Cordar/descordar les sabates.
  • Reconèixer el seu llitet i manta.
 • Hàbits en comportament:
  • Mantenir l’ordre en les entrades i sortides, ja siguin de l’aula, del menjador o de la sala de motricitat (on dormen).
  • No parlar amb la boca plena.
  • Seure correctament quan es dina.
  • No aixecar-se sense demanar permís.
  • Utilitzar un to de veu suau.
  • Aprendre a demanar ajut al monitor/a, quan el necessiti.
  • No jugar amb l’aigua.
  • No jugar amb el menjar.
  • Respectar el descans dels companys i de les companyes.

Objectius P4 i P5

A més dels esmentats al grup dels menuts, el grup de P4 també es treballaran els  següents aspectes.

 • Introducció del ganivet, amb aliments tous: croquetes, truita, peix, etc., i es continua amb aliments que tenen més dificultat.
 • Mantenir l’ordre en les entrades i sortides, tant de l’aula com el menjador i del pati.
 • Conèixer jocs tradicionals, així com participar en aquests.
 • Afavorir el desenvolupament de la capacitat de comunicació verbal i no verbal.
 • Afavorir el joc en el qual hi participi tot el grup.
 • Fomentar el respecte en vers els altres.
 • Col·laborar en la neteja i recollida de l’aula.

Objectius 1er i 2on

 • Realitzar correctament els càrrecs assignats.
 • Col·laborar en la neteja i recollida del menjador: escombrar, desar les cadires,…
 • Fer una entrada i sortida tranquil·la del menjador.
 • Utilitzar tots els estris amb correcció, forquilla, ganivet…
 • Tenir cura de la seva higiene i el seu aspecte personal.
 • Conèixer les normes dels jocs, així com participar en aquests.
 • Afavorir el joc en el qual participi tot el grup.
 • Respectar els altres.

Objectius  3r, 4t , 5è, 6è

Amb aquests grups a part de continuar treballant tots els hàbits anteriors es treballarà molt la seva autonomia personal, en els diferents aspectes i espais en els quals ens troben a l’horari del migdia. Tenint un comportament adient a la taula: amb educació i cooperació.

METODOLOGIA I PAUTES D’ACTUACIÓ.

El nen/a és capaç molt aviat de valdre’s per ell mateix en tot el que fa referència a la seva pròpia persona. Però per aconseguir-ho se li ha de donar l’oportunitat, d’actuar amb certa independència i de practicar moltes vegades per acostar-se a la conducta correcta, al mateix temps que li valoren cada petit progrés, ja que el comportament final que volem aconseguir està format per petits passos que s’encadenen i reposen un sobre l’altre.

La metodologia que s’utilitzarà per a dur a terme el nostre treball està basada principalment en activitats alternatives que ens ajudin a treballar els nostres objectius de manera lúdica, sense deixar de banda la part dels hàbits alimentaris. Així doncs, es duran a terme una sèrie d’activitats relacionades amb la nostra realitat i l’espai en què ens trobem, tenint en comptes les necessitats de cada grup d’edat.

Els mitjans educatius amb els quals treballarem en els nostres objectius seran els següents:

Infantil: Seran activitats curtes, variades i dinàmiques, on el cos tingui un paper protagonista. Les normes hauran de ser clares i fixes. En aquest grup s’ha de treballar especialment els hàbits de l’àmbit personal com els àpats, la higiene personal, l’arranjament de roba…

És un bon moment per a donar importància al joc com a eina de relació i socialització.

El paper del monitor/a serà un símbol de seguretat per l’infant, ha de ser per igual amb tots els membres del grup i valorar les qualitats de cadascú.

Primària: Seran activitats de més durada, ja que podem implicar un treball més intel·lectual, de resistència o bé d’agilitat física. Es treballarà amb més dedicació els hàbits socials i de convivència, com ara la neteja i l’ordre dels espais, la cura del material que s’utilitzarà, el respecte als horaris i les normes…

És un bon moment per a potenciar al màxim el treball en equip. El paper del monitor/a serà conèixer bé les regles internes pròpies del grup i el paper que cada membre del grup hi juga. Assignar tasques de responsabilitat entre el grup, programar activitats amb el grup…

PLANTEJAMENT DE LA CUINA

El nostre plantejament de cuina s’emmarca dins el projecte educatiu global i vol complir la doble funció de donar el dinar als infants i educar per la salut.

La dietista confecciona menús variats i renovats mensualment per tal d’aconseguir un balanç alimentari equilibrat, oferint àpats nutritius i preparats amb productes de primera qualitat, frescos i propis de l’estació.

Un dels primers conceptes a tenir en compte és la utilització dels productes que confeccionen la cuina mediterrània i d’aquests els productes locals, de temporada i alguns d’ells provinents d’una agricultura ecològica. Amb aquest  procés propiciem que el menjar dels nostres nens i nenes sigui més equilibrat, saludable, variat i responsable.

En el nostre menú, queden contemplades les diferents intoleràncies i al·lèrgies, així com es donen opcions a les diferents demandes culturals (vegetarians, sense porc…).

Cada mes es fa arribar a tots els pares el  menú mensual. L’escola ens ha donat tota la programació de les sortides per realitzar els pícnics. Elaborarem els pícnics al matí a la cuina i seran dos entrepans, una ampolla d’aigua, i una peça de fruita.

Els menús es realitzen seguint les pautes:

 • La Quantitat: les racions alimentàries, seran adaptades a cada edat i a les característiques dels comensals.
 • L’equilibri: els glúcids, lípids i les proteïnes estan en la dieta en les proporcions adequades.
 • Control: diàriament es recullen mostres de diferents plats i es guarden durant una setmana tal com marca la legislació vigent.

DISSENY DELS MENÚS

La programació dels dinars es fa mensualment, adaptant el menú a les estacions de l’any, als productes de mercat i proximitat.

Primers plats: Pasta, arròs, verdura, llegum i sopa es combinen al llarg de la setmana.

Segons plats: Vedella, pollastre, porc, peix, truites variades etc., configuren els segons plats.

Postres: Fruita del temps, cada dia, un dia a la setmana es donarà iogurt.

Repeticions: Hi ha una ració mínima i una màxima per cada grup d’edat. Es pot repetir tant de primer com de segon plat, sempre i quan d’ambdós se n’hagi menjat la ració mínima i sense superar el màxim, per tal d’afavorir l’equilibri dietètic.

Intentem en fer la programació mensual del menú realitzar tots els tipus de formes de cocció: bullit, fregit, planxa, arrebossat, cuit al forn, estofat. La majoria de vegades les guarnicions són amanida (enciam, pastanaga, tomàquet). La fruita és de temporada i la variem durant la setmana.

FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE MENJADOR

 • A la primera reunió de curs es distribuiran les tasques a fer entre els seus membres.
 • Les actes de les reunions les farà la direcció del centre que enviarà a la resta dels membres per si cal fer-hi alguna esmena.
 • Les actes es guardaran a la carpeta de la direcció del centre, determinada per aquest fi.
 • L’ordre del dia i la convocatòria la farà la directora escoltats tots els membres de la comissió.
 • Formar part de la comissió de menjador representa comprometre’s a formar-ne part com a mínim durant un any i a assistir a les reunions.
 • Es crea un grup de whatsaap per a poder tenir una coordinació fluïda.
 • Els acords de la comissió es traslladaran a les famílies via wapp pels delegats
 • Durant el curs es faran com a mínim tres reunions de la comissió mixta.

CONTACTE

Podeu ampliar la informació del servei de menjador clicant a l’enllaç: Tríptic.

Coordinadora del servei:

Podeu enviar els vostres suggeriments a: ampatc@gmail.com 

Si esteu interessats a conèixer el menjador des de dins, podeu fer una visita i una valoració del servei. Només cal que contacteu  amb la comissió de menjador.

Si esteu interessats en formar part de la comissió de menjador podeu enviar un correu electrònic a la següent adreça: ampatc@gmail.com.