Lleure

QUI SOM?

La Comissió de Lleure de l’AFA de l’escola Teresa Claramunt és la comissió encarregada d’organitzar aquestes activitats:

 • Extraescolars: d’octubre a maig.
 • Casal d’estiu: juny-juliol.
 • Natació express: tardes jornada intensiva.
 • Casalet: casal setembre, dies de lliure disposició i vacances escolars (hivern-primavera).

Aquesta comissió es reuneix per pensar les activitats que es fan, valorar-les, fer propostes de cara a cursos següents i fer-ne un seguiment mentre es fan les activitats.

És una comissió que sempre fa falta gent i us animem a participar-hi. (poseu-vos en contacte amb la comissió a través del Cesc (coordinador d’activitats de lleure) de l’Afa. (monitorstc@gmail.com).

FILOSOFIA

L’AFA i la Comissió de Lleure de l’escola valorem que el fet educatiu va més enllà de l’horari lectiu. S’han de considerar les activitats extraescolars com una activitat educativa i per tal motiu hi ha d’haver una qualitat, corresponsabilitat i equitat.

Eduquem més enllà de l’horari lectiu. FaPaC i Fundació Catalana de l’Esplai

 1.  Compromís dels tres sectors: famílies, professorat i educadors en el lleure, a partir d’un acord del Consell Escolar, amb canals de comunicació, seguiment i avaluació.
 2. Coherència educativa del lleure dels infants i adolescents amb el projecte educatiu de l’escola o l’ institut, amb accions de formació per a les famílies.
 3. Equip format d’educadors en el lleure i en l’esport, sota la coordinació d’un responsable i amb unes condicions de treball dignes.
 4. Ràtios ponderades, buscant l’equilibri entre atenció a les necessitats diverses dels infants i la sostenibilitat del projecte educatiu.
 5. Seguretat i protecció dels infants en les infraestructures i en les activitats.
 6. Pressupost equilibrat, amb tendència al cofinançament i preus no discriminatoris.
 7. Mesures d’integració per als sectors més desafavorits, que no augmentin la diferència i l’estigmatització.
 8. Acord entre les escoles i les entitats de lleure sense afany de lucre que actuen en un territori, sempre que sigui possible.
 9. Cooperació amb l’entorn, tot reforçant el projecte educatiu de ciutat, la cohesió social i la qualitat de vida del barri o població.
 10. Implicació de les administracions públiques en el diagnòstic de les necessitats i la recerca compartida de solucions.

Marc on s’han de desenvolupar les activitats extraescolars de la nostra escola

Les activitats extraescolars s’han d’entendre com un marc educatiu que complementa el projecte educatiu de l’escola, per tant ha d’estar en consonància a la seva línia i han d’estar presents, en la mesura del possible, en la vida de l’escola.

Aquestes activitats han de tenir un enfoc pedagògic que estiguin dins dels criteris educatius que contempla la nostra escola.

En el moment de crear un marc general per elaborar uns criteris-enfoc pedagògic en les activitats extraescolars s’ha de tenir en compte el projecte curricular de l’escola en el punt:

 • Catalanitat
  El català és la llengua vehicular dels nostres centres. Per tant és la llengua utilitzada en la comunicació amb els alumnes, en l’entrega de treballs, en els comunicats, etc.
 • Coeducació
  El treball en grups mixtes és assumit en totes les activitats que es realitzen al centre i no hi ha d’haver diferenciació per raons de sexe.
 • Participació
  Importància de la participació de tots els membres del grup. Treball del sentiment de grup per sobre de l’individu.

Totes les activitats s’han d’entendre com a canal educatiu que permetin treballar tot un seguit d’actituds i valors fonamentals en el desenvolupament dels nens i de les nenes:

 1. Saber gaudir amb una activitat.
 2. Saber compartir.
 3. Acceptar les pròpies limitacions i les dels companys sense cap tipus de problema.
 4. Esforçar-se per vèncer les dificultats superables.
 5. Responsabilitzar-se envers les normes.
 6. Respectar la natura, les instal·lacions i el material.
 7. Saber treballar conjuntament.
 8. Treballar l’acceptació nen-nena.
 9. Acceptar la diversitat de qualitats sense una valoració millor-pitjor.
 10. Valorar el diàleg.

Per tant tots els monitors i monitores hauran de promoure i vetllar per tal de:

 •  Treballar la participació, la responsabilitat, la imaginació, la coeducació i la solidaritat com a base per tal que els nens i les nenes esdevinguin persones cíviques en el sentit més ampli del terme.
 • Valoració de l’activitat, no del resultat, per part de tots els integrants: nens-nenes, pares-mares, monitors-monitores.
 • Treball conjunt nens-nenes.
 • Valoració de tots els membres que realitzin activitat física.
 • L’esport abans que tot és un JOC.
 • Treballar en l’òptica de joc i de dotació d’autonomia motriu.
 • Treballar el saber perdre – saber guanyar. El resultat té una importància secundària.

GESTIÓ I FUNCIONAMENT ACTIVITATS DE LLEURE

 • Les activitats de lleure: extraescolars, casals, casalets, natació express… estan gestionades per l’AFA de l’escola (comissió de lleure).
 • Les activitats es duen a terme durant els períodes següents (poden variar segons calendari escolar):
  • Extraescolars: d’octubre a maig.
  • Casal d’estiu: juny-juliol.
  • Natació express: tardes jornada intensiva.
  • Casalet: casal setembre i dies de lliure disposició.
 • Totes les activitats es duen a terme sempre que hi hagi un mínim d’alumnes inscrits.
 • El coordinador d’aquestes activitats és el Cesc amb el suport administratiu del Sergi (treballadors de l’AFA).
 • Incidències/consultes d’aquestes activitats s’han de comunicar al Coordinador: Cesc, monitors o a la comissió de lleure de l’AFA.
  • Via correu electrònic: monitorstc@gmail.com
  • Presencialment: sala de l’AMPA, als monitors
 • Calendari de competicions esportives: s’enviarà calendari i normativa abans de començar les competicions (Jocs Escolars i Jocs d’Iniciació Esportiva). Totes les comunicacions/convocatòries es faran a través del correu electrònic de lleure (monitorstc@gmail.com).
 • Totes les activitats es realitzaran a l’escola Teresa Claramunt excepte:
  • Les competicions esportives que organitza el Consell Esportiu i que s’hagin de jugar en altres escoles de la ciutat o de la comarca. I altres trobades esportives.
  • Les Mostres de Teatre
  • Natació Express
 • L’AFA assegura tots els nens i nenes de l’escola a través de l’assegurança de la FaPaC (evidentment sempre i quan les famílies siguin sòcies de l’AFA) i amb aquesta assegurança es cobreixen les activitats de lleure. No obstant això, els nens i nenes que facin activitats esportives organitzades pel Consell Esportiu de Sabadell (competicions i partits) tenen una altra assegurança concreta inclosa al preu de l’activitat.
 • Disposem també d’una assegurança de responsabilitat civil i de defensa jurídica.
 • Els nens i les nenes han de portar roba esportiva («còmode») per realitzar les activitats.
 • Els nens i les nens que marxin sols a casa (de 3r a 6è) després de finalitzar les activitats hauran de portar una autorització signada pels pares/mares o tutors.
 • Si transcorreguts deu minuts de la finalització de l’activitat encara no s’ha vingut a buscar a un nen/a es passarà al Servei d’Acollida i aquest servei s’haurà de pagar.
 • No es faran devolucions ni descomptes en cas de deixar l’activitat un cop començada excepte causa major justificada. Si és per malaltia s’haurà de portar un certificat mèdic. El fet de fer el pagament en quotes no eximeix del pagament de les quotes que manquen en cas de renunciar a l’activitat.
 • Normativa de l’AFA aprovada en assemblea: “…en cas que es produeixi un comportament inapropiat per part d’algun nen/a de forma reiterada durant els serveis que organitza l’AMPA i prèvia comunicació, l’AMPA es reserva el dret de sancionar a la família amb un mes sense fer ús d’aquest servei… L’AFA no farà cap informe o certificat conforme el nen/a fa aquesta activitat a no ser que siguin situacions extremes i, mitjançant un escrit, ens el demani un professional (metge, psicòleg, jutge). En aquest cas l’AFA sí que farà l’informe o certificat…”