Acollides

Per fer ús del Servei d’Acollida:

 1. S’ha ser soci/a de l’AFA i està al corrent del pagament de la quota. En cas de no ser-ne soci/a s’ha de pagar una matrícula pel mateix preu que la quota anual de soci/a de l’AFA.
 2. Pels serveis fixos us heu d’inscriure a través de l’AMPASoft:

  https://ampateresaclaramunt.ampasoft.net/login

 3. Els que s’inscriguin a l’opció 2 o més franges cal que indiquin a través de ampatc@gmail.com quines franges utilitzaran. En cas que que es vulgui la opció de 2 dies a la setmana cal contactar directament amb el correu ampatc@gmail.com per fer la inscripció.
 4. MANUAL INSCRIPCIÓ: Al següent enllaç hi ha el manual per fer més senzilla la inscripció!

NORMATIVA DEL SERVEI D’ACOLLIDA

QUOTES

FRANJA

PREU

7:30-9:00 ACOLLIDA MATÍ 1 34,5 €
8:00-9:00 ACOLLIDA MATÍ 2 32 €
8:30-9:00 ACOLLIDA MATÍ 3 26€
12:30-13:30 ACOLLIDA MIGDIA 1 32 €
14:30-15:00 ACOLLIDA MIGDIA 2 26 €
16:30-17:00 ACOLLIDA TARDA 1 26 €
16:30-18:30 ACOLLIDA TARDA 234,5 €
ACOLLIDA 2 FRANGES O MÉS*52 €
ACOLLIDA 2 DIES (ha de ser la mateixa franja)*26 €

* Per aquesta franja s’haurà d’enviar correu a ampatc@gmail.com especificant quins dies es farà ús del servei.

TIQUET ESPORÀDIC3,5 €
SERVEI PUNTUAL UNA SETMANA (totes les franges) 18 €

FUNCIONAMENT I FORMES DE PAGAMENT

Servei fix:

 • Per l’ús del servei fix és necessari haver fet la inscripció a través de l’AMPASoft.
 • El pagament es realitzarà per domiciliació bancària a primers de mes, excepte el mes de setembre que es cobrarà amb el rebut del mes d’octubre.
 • Al mes de setembre i juny es pagarà la part equivalent a 2/3 de la quota.

*Si un rebut és retornat, la família es farà càrrec de les despeses  bancàries addicionals

Servei Esporàdic:

 • Compra d’un tiquet per cada servei utilitzat. Els usuaris/es que utilitzin el Servei hauran d’entregar el tiquet emplenat amb la data i el nom del nen/a al moment de d’arribada o recollida.
 • Es poden comprar els tiquets per avançat en efectiu o targeta amb cita prèvia a la Sala de l’AFA (la cita es pot sol·licitar via correu a ampatc@gmail.com o per whatsaap al 616853154)
  • De 9.00 a 13.00 els dimarts.
  • De 16.00 a 18.30 de dilluns a divendres.
 • En cas de no disposar de tiquets al moment de fer ús del servei, els podreu comprar al moment de deixar o recollir els nens/es en efectiu o targeta.

Servei setmanal puntual:

 • En casos puntuals, per fer ús del servei durant una setmana totes les franges, s’haurà de contactar amb el correu ampatc@gmail.com

Assegurança:

 • El Servei d’Acollida està cobert per l’assegurança de responsabilitat civil de l’AFA.

Ràtios:

 • No hi ha una normativa obligada respecte el nombre de nens/es per monitor però es recomana tenir en compte les ràtios que s’utilitzen a les sortides escolars, 20 nens/es per monitor/a.

Comunicacions:

 • Coordinadora del Servei: SARA
 • Telèfon Acollida (Sara): 618 71 51 24 disponible per a qualsevol consulta i comunicació dels pares durant les hores de funcionament del Servei:

Horari: 7.30-9.00 / 12.30-13.30 / 14.30-15.00 / 16.30-18.30

 • Recordem també que per qualsevol consulta o suggeriment es pot realitzar a la sala de l’AFA durant les hores de funcionament o mitjançant un correu a l’adreça de l’AFA: ampatc@gmail.com

NORMATIVA

Per fer ús del Servei d’Acollida s’ha de complir la normativa següent:

 1. Ser soci de l’AFA i estar al corrent de pagament de la quota de soci.
 2. En cas que es produeixi un retard a la recollida dels nens/es hi haurà un recàrrec de 3,5€, si el retard es produeix a partir de les 18.30h hi haurà un càrrec de 3,5€ per cada 15 minuts, en el cas que el retard es produeix a la franja del migdia els nens/es passaran al servei de menjador. Si el retard es produeix 3 vegades en un trimestre, l’AFA es reserva el dret de sancionar a la família amb un mes sense fer ús d’aquest servei.
 3. Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida dels alumnes un cop acabat l’horari d’acollida, es contactarà amb el pare, mare o tutors legals de l’alumne. Un cop esgotats, sense efecte, els intents de comunicació amb el pare, mare o tutors legals, i quan hagi transcorregut mitja hora des de l’hora límit de recollida, la persona responsable d’acollida comunicarà telefònicament la situació a la guàrdia urbana, la policia local o els Mossos d’Esquadra, i s’acordarà amb ells la fórmula per lliurar-los l’alumne/a perquè el/la custodiïn. En el cas de produir-se alguna dificultat, la persona encarregada es posarà en contacte amb la comissaria dels Mossos d’Esquadra corresponent.
 4. Els monitors/es no entregaran cap nen/a a persones desconegudes. Si una persona no habitual ha de recollir al nen/a ha d’avisar abans al monitor/a del Servei.
 5. En cas que es produeixi un comportament inapropiat per part d’algun nen/a de forma reiterada i previ avís, l’AFA es reserva el dret de sancionar a la família amb un mes sense fer ús d’aquest servei.
 6. El servei d’Acollida no farà cap informe o certificat conforme els seus fills/es assisteixen a aquest servei a no ser de situacions extremes i ens demanin per part d’un professional, metge, psicòleg o jutge, mitjançant un escrit, donat aquest cas el certificat o informe el farà l’AFA.
 7. Les baixes del Servei d’Acollida durant el curs s’han de notificar a l’AFA per escrit, portant un document directament a secretaria, o enviant un correu a ampatc@gmail.com, abans del dia 27 del mes anterior. Si la baixa no es notifica dins del període establert, no es retornaran els diners del servei, excepte en casos justificats.
 8. La inscripció es fa a través d’AmpaSoft, per tant les inscripcions del curs passat no es renovaran automàticament.
 9. En cas d’utilitzar el servei esporàdic, els tiquets hauran de ser entregats al mateix dia o com a molt tard l’endemà.
 10. Si no s’està al corrent de pagament de les quotes mensuals o de tiquets esporàdics NO es podrà fer us del servei.