Extraescolars

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2015-2016


FILOSOFIA

L’AMPA i la Comissió d’Extraescolars de l’escola valorem que el fet educatiu va més enllà de l’horari lectiu. S’han de considerar les activitats extraescolars com una activitat educativa i per tal motiu hi ha d’haver una qualitat, corresponsabilitat i equitat.

Eduquem més enllà de l’horari lectiu. FaPaC i Fundació Catalana de l’Esplai

 1.  Compromís dels tres sectors: famílies, professorat i educadors en el lleure, a partir d’un acord del Consell Escolar, amb canals de comunicació, seguiment i avaluació.
 2. Coherència educativa del lleure dels infants i adolescents amb el projecte educatiu de l’escola o l’ institut, amb accions de formació per a les famílies.
 3. Equip format d’educadors en el lleure i en l’esport, sota la coordinació d’un responsable i amb unes condicions de treball dignes.
 4. Ràtios ponderades, buscant l’equilibri entre atenció a les necessitats diverses dels infants i la sostenibilitat del projecte educatiu.
 5. Seguretat i protecció dels infants en les infraestructures i en les activitats.
 6. Pressupost equilibrat, amb tendència al cofinançament i preus no discriminatoris.
 7. Mesures d’integració per als sectors més desafavorits, que no augmentin la diferència i l’estigmatització.
 8. Acord entre les escoles i les entitats de lleure sense afany de lucre que actuen en un territori, sempre que sigui possible.
 9. Cooperació amb l’entorn, tot reforçant el projecte educatiu de ciutat, la cohesió social i la qualitat de vida del barri o població.
 10. Implicació de les administracions públiques en el diagnòstic de les necessitats i la recerca compartida de solucions.

Marc on s’han de desenvolupar les activitats extraescolars de la nostra escola

Les activitats extraescolars s’han d’entendre com un marc educatiu que complementa el projecte educatiu de l’escola, per tant ha d’estar en consonància a la seva línia i han d’estar presents, en la mesura del possible, en la vida de l’escola.

Aquestes activitats han de tenir un enfoc pedagògic que estiguin dins dels criteris educatius que contempla la nostra escola.

En el moment de crear un marc general per elaborar uns criteris-enfoc pedagògic en les activitats extraescolars s’ha de tenir en compte el projecte curricular de l’escola en el punt:

 • Catalanitat
  El català és la llengua vehicular dels nostres centres. Per tant és la llengua utilitzada en la comunicació amb els alumnes, en l’entrega de treballs, en els comunicats, etc.
 • Coeducació
  El treball en grups mixtes és assumit en totes les activitats que es realitzen al centre i no hi ha d’haver diferenciació per raons de sexe.
 • Participació
  Importància de la participació de tots els membres del grup. Treball del sentiment de grup per sobre de l’individu.

Totes les activitats s’han d’entendre com a canal educatiu que permetin treballar tot un seguit d’actituds i valors fonamentals en el desenvolupament dels nens i de les nenes:

 1. Saber gaudir amb una activitat.
 2. Saber compartir.
 3. Acceptar les pròpies limitacions i les dels companys sense cap tipus de problema.
 4. Esforçar-se per vèncer les dificultats superables.
 5. Responsabilitzar-se envers les normes.
 6. Respectar la natura, les instal·lacions i el material.
 7. Saber treballar conjuntament.
 8. Treballar l’acceptació nen-nena.
 9. Acceptar la diversitat de qualitats sense una valoració millor-pitjor.
 10. Valorar el diàleg.

Per tant tots els monitors i monitores hauran de promoure i vetllar per tal de:

 •  Treballar la participació, la responsabilitat, la imaginació, la coeducació i la solidaritat com a base per tal que els nens i les nenes esdevinguin persones cíviques en el sentit més ampli del terme.
 • Valoració de l’activitat, no del resultat, per part de tots els integrants: nens-nenes, pares-mares, monitors-monitores.
 • Treball conjunt nens-nenes.
 • Valoració de tots els membres que realitzin activitat física.
 • L’esport abans que tot és un JOC.
 • Treballar en l’òptica de joc i de dotació d’autonomia motriu.
 • Treballar el saber perdrer-saber guanyar.El resultat té una importància secundària.

GRAELLA D’ACTIVITATS

Activitats extraescolars

GESTIÓ I FUNCIONAMENT

 • Les activitats extraescolars estan gestionades per l’AMPA (comissió d’extraescolars) de l’escola.
 • Mantenim l’estructura de l’any passat: comissió extraescolars – coordinador (Anna) – monitors i amb el suport de l’administrativa de l’AMPA (Júlia).
 • Incidències/consultes. Si són referents a l’activitat s’han de comunicar a l’Anna (monitorstc@gmail.com / sala de l’AMPA) o als monitors o a la comissió d’extraescolars. Totes les comunicacions/convocatòries es faran a través del correu electrònic d’extraescolars (monitorstc@gmail.com).
 • Calendari de competicions esportives: abans de començar les competicions (Jocs Escolars i Jocs d’Iniciació Esportiva) us farem arribar el calendari, els objectius i la normativa.
 • Les activitats començaran el dijous 1 d’octubre de 2015 i finalitzaran el divendres 3 de juny de 2016 (aquesta data està per confirmar perquè dependrà de l’inici de la jornada intensiva de final de curs).
 • Totes les activitats es realitzaran a l’escola Teresa Claramunt excepte:
  • Les competicions esportives que organitza el Consell Esportiu i que s’hagin de jugar en altres escoles de la ciutat o de la comarca.
  • Les Mostres de Teatre (Nadal, Final de Curs i Mostra de Teatre de Sabadell).
 • L’AMPA assegura tots els nens i nenes de l’escola a través de l’assegurança de la FaPaC (evidentment sempre i quan les famílies siguin sòcies de l’Ampa) i amb aquesta assegurança es cobreixen les activitats extraescolars. No obstant això, els nens i nenes que facin activitats esportives organitzades pel Consell Esportiu de Sabadell (competicions i partits) obligatòriament han de pagar l’assegurança esportiva del Consell (5€). Les famílies que no siguin sòcies de l’AMPA i que vulguin fer activitats extraescolars hauran de pagar una quota de 25€ per nen/a i activitat més l’assegurança d’accidents (4,50€).
 • Disposem també d’una assegurança de responsabilitat civil i de defensa jurídica.
 • Els nens i les nenes han de portar roba esportiva («còmode») per realitzar les activitats. Podran berenar abans de fer l’activitat menys els que facin activitats esportives que ho faran després. L’escola esportiva de P4-P5 i 1r-2n berenaran abans que acabi l’activitat.
 • Els nens i les nens que marxin sols a casa (de 3r a 6è) després de finalitzar les activitats hauran de portar una autorització signada pels pares/mares o tutors.
 • Si transcorreguts deu minuts de la finalització de l’activitat encara no s’ha vingut a buscar a un nen/a es passarà al Servei d’Acollida i aquest servei s’haurà de pagar.
 • No es faran devolucions ni descomptes en cas de deixar l’activitat un cop començada excepte causa major justificada. Si és per malaltia s’haurà de portar un certificat mèdic. El fet de fer el pagament en dues quotes no eximeix del pagament de la segona quota en cas de renunciar a l’activitat.
 • Normativa de l’AMPA aprovada en assemblea: “…en cas que es produeixi un comportament inapropiat per part d’algun nen/a de forma reiterada durant els serveis que organitza l’AMPA i prèvia comunicació, l’AMPA es reserva el dret de sancionar a la família amb un mes sense fer ús d’aquest servei… L’AMPA no farà cap informe o certificat conforme el nen/a fa aquesta activitat a no ser que siguin situacions extremes i, mitjançant un escrit, ens el demani un professional (metge, psicòleg, jutge). En aquest cas l’AMPA sí que farà l’informe o certificat…”

PRESSUPOST

 • 2010-2011: 40.000€
 • 2011-2012: 35.000€
 • 2012-2013: 31.000€
 • 2013-2014: 33.000€
 • 2014-2015: 34.000€
 • 2015-2016: 37.000€

ACTIVITATS

ESCOLA ESPORTIVA P4-P5

Activitats extres: 5 trobades esportives organitzades pel Consell Esportiu (dissabte al matí). Les dates i el lloc de les trobades coincidiran amb les trobades esportives de 1r-2n. L’equipació esportiva per fer les trobades és la samarreta d’extraescolars que vam donar al final del curs passat (pels que no la tinguin o siguin nous 5€).
Grup 1 (dilluns i dimecres) i Grup 2 (dimarts i dijous) de 16.30 a 17.45 h. Objectius:

 • Desenvolupar la psicomotricitat gruixuda.
 • Aprendre a cooperar amb els companys.
 • Desenvolupar les habilitats motrius bàsiques de forma autònoma.
 • Actuar seguint les consignes i indicacions del monitor.
 • Conèixer diferents jocs esportius.

ESCOLA ESPORTIVA 1r-2n

Activitats extres: 8 trobades esportives organitzades pel Consell Esportiu (dissabte al matí). Possibilitat de participar al Torneig d’Handbol de l’OAR Gràcia (octubre 2015) i a les 12 Hores d’Handbol de Sant Quirze(abril-maig 2016). Possibilitat de fer una lligueta d’handbol (abril-maig 2016). L’equipació esportiva per fer les trobades és la samarreta d’extraescolars que vam donar al final del curs passat (pels que no la tinguin o siguin nous 5€).

Grup 1 (dilluns i dimecres) i Grup 2 (dimarts i dijous) de 16.30 a 17.45 h. Objectius:

 • Desenvolupar unes bones habilitats motrius bàsiques, per tal d’emprendre diferents situacions pràctiques.
 • Mantenir una actitud positiva vers el joc i l’esport.
 • Col·laborar i respectar els companys, monitors i a un mateix.
 • Introduir i donar a conèixer diferents esports.
 • Descobrir les disciplines de cada esport a través d’activitats lúdico-esportives.

HANDBOL – FUTBOL – BÀSQUET (3r-4t-5è-6è)

Activitats extres: lliga que organitza el Consell Esportiu (16 jornades pels benjamins i 20 jornades pels alevins. Els partits seran dissabte al matí exceptuant els benjamins d’handbol que quan toqui jugar a casa ho faran divendres a la tarda després de l’activitat). Un pare/mare del grup haurà de fer delegat/da i, entre altres funcions, s’haurà de fer càrrec de la farmaciola. Els nens i nenes que facin competicions hauran d’abonar l’assegurança esportiva del Consell Esportiu (5€). Les competicions començaran el dissabte 24 d’octubre.

Futbol: Possibilitat de fer torneigs i trobades durant el curs. Torneig de l’Arraona FC (maig de 2016). Equipació esportiva per fer la competició 15€(samarreta, pantalons i mitjons).

Bàsquet: Possibilitat de fer torneigs i trobades durant el curs. Torneig de l’Escola Pia (data per confirmar). Equipació esportiva per fer la competició 20€(samarreta de tirants, pantalons i mitjons).

Handbol: Torneig de l’OAR Gràcia (octubre 2015), Torneig de Nadal del Consell Esportiu (19 de desembre 2015) i 12 Hores d’Handbol de Sant Quirze (abril-maig 2016). Equipació esportiva per fer la competició 15€(samarreta, pantalons i mitjons).

 • 3r-4t benjamins (16.30 a 17.45h. Handbol i bàsquet dilluns i divendres. Futbol dimarts i dijous). Objectius:
  • Conèixer l’esport i gaudir de la seva pràctica.
  • Aprendre la normativa.
  • Aprendre les tècniques bàsiques.
  • Millorar els aspectes tècnics i tàctics.
  • Promoure el respecte entre els companys i cap a l’adversari.
  • Potenciar el treball en equip.
  • Acceptar el resultat (saber perdre i saber guanyar).
  • Respectar les decisions de l’entrenador i de l’àrbitre.
  • Acceptar la diversitat de qualitats de cadascú.
 • 5è-6è alevins (16.30 a 17.45h. Handbol dilluns i divendres. Futbol i bàsquet dimarts i dijous).Objectius:
  • Interioritzar el sistema tàctic general.
  • Millorar els aspectes tècnics.
  • Millorar la tècnica individual.
  • Promoure el respecte entre els companys i cap a l’adversari.
  • Potenciar la unitat del grup.
  • Respectar les decisions de l’entrenador i de l’àrbitre.
  • Acceptar el resultat (saber perdre i saber guanyar).
  • Acceptar la diversitat de qualitats de cadascú.

ESCACS(1r a 6è)

Activitats extres: totes les competicions (individual i per equips) que organitza el Consell Esportiu (divendres a la tarda a la Societat Coral Colon / Creu Alta).

 • 1r a 6è (dimarts 12.30 a 13.30h. Si el grup és molt nombrós en faríem un altre de 13.30 a 14.30h). Objectius:
  • Introducció a la pràctica dels escacs per als nens que comencen.
  • Continuïtat de l’aprenentatge per als nens que ja en saben.
  • Respectar el material.
  • Promoure el respecte entre els companys i cap a l’adversari.
  • Acceptar el resultat (saber perdre i saber guanyar).
  • Aprendre a mantenir un cert nivell de tranquil·litat i concentració.
  • Acceptar la diversitat de qualitats de cadascú.

EXPRESSIÓ CORPORAL P4-P5

Activitats extres: 2 mostres de teatre (20 de desembre 2015 i 12 de juny 2016).

 • P4-P5 (dijous 12.30 a 13.30h. Si el grup és molt nombrós en faríem un altre de 13.30 a 14.30h).Objectius:
  • Realitzar un primer contacte amb el teatre i amb tot allò que l’envolta.
  • Treballar tècniques teatrals adaptades: dicció, expressió corporal, projecció de la veu, col·locació dalt l’escenari.
  • Crear un vincle entre el teatre i la vida (veure la relació amb d’altres activitats quotidianes).
  • Iniciació a la improvisació, sortir-se d’allò que marca el text i la norma, iniciar-se en el teatre sense text.
  • Introduir la música i les danses per fer l’activitat.
  • Fer servir altres tècniques: vestuari, maquillatge, confecció de màscares, titelles, relaxació, massatges…

RÍTMICA i DANSA (1r a 6è)

Activitats extres: trobades i demostració a les mostres de teatre.

 • 1r a 6è (dimarts i dijous de 16.30 a 17.45h. Opcionalment es poden fer un o dos dies).Objectius:
  • Introdució a la dansa (hip-hop, jazz…)
  • Aprendre diversos exercicis que ens ajudin a preparar el nostre cos per fer exercicis de flexibilitat.
  • Aprendre els exercicis i les acrobàcies bàsiques de rítmica (girs, equilibris, tombarella, roda, pi, pi pont…).
  • Aprendre a coordinar les diferents parts del cos amb la música que ens marca un ritme.
  • Desenvolupar la part més visual per exercitar la memòria i aprendre a lligar els passos que formen una coreografia sabent quina és la nostra posició en cada moment.
  • Aprendre a treballar en grup, aportant idees i solucionant conflictes.
  • Desenvolupar la part d’originalitat i d’espontaneïtat a partir d’exercicis de lliure execució.

JOCS EN ANGLÈS P4-P5

Activitats extres: activitat final Jornada de Portes Obertes (juny de 2016).

 •  P4-P5 (dimecres 16.30 a 17.30h). Objectius:
  • Conèixer les tradicions i festivitats dels països de llengua anglesa.
  • Aprendre a treballar amb els companys amb un idioma no matern.
  • Desenvolupar l’habilitat comunicativa (expressió oral i corporal).
  • Aprendre nou vocabulari a través de dinàmiques musicals i expressives.

TEATRE (1r a 6è)

Activitats extres: 2 mostres de teatre (20 de desembre 2015 i 12 de juny 2016). Possibilitat de participar a la Mostra de Teatre de Sabadell (maig-juny 2016) i possibilitat de fer les obres al Centre Cívic de Gràcia.

 • 1r-2n (dijous 16.30 a 18.00h). Objectius:
  • Desenvolupar la creativitat a partir de la creació d’històries senzilles.
  • Treballar la gestualitat i la representació d’accions amb mímica.
  • Fomentar la rapidesa de reacció i la capacitat de memòria.
  • Conèixer els sentiments i reproduir-los.
  • Fomentar el treball en equip.
  • Treballar a nivell bàsic la veu a l’hora de fer teatre.
 • 3r-4t (dimecres 16.30 a 18.00h). Objectius:
  • Desenvolupar la creativitat a partir de la creació d’històries i la improvisació d’escenes.
  • Treballar la gestualitat i la representació d’accions amb mímica.
  • Fomentar la rapidesa de reacció i la iniciativa pròpia.
  • Conèixer una sèrie de sentiments i reproduir-los en diferents situacions.
  • Fomentar el treball en equip.
  • Treballar la veu, la intencionalitat i l’actitud en escena.
 • 5è-6è (divendres 16.30 a 18.00h). Objectius:
  • Desenvolupar la creativitat a partir de la improvisació d’escenes amb diferents pautes.
  • Treballar la gestualitat i la representació d’accions amb mímica.
  • Fomentar la iniciativa pròpia i la creació de personatges.
  • Conèixer diversos sentiments i reproduir-los en diferents situacions.
  • Fomentar el treball en equip.
  • Treballar la intencionalitat i l’actitud en escena.

FUN ENGLISH (1r a 6è)

Activitats extres: Mostra de teatre en anglès (5 de juny de 2016)

 • 1r-2n (dilluns i dimecres 12.30 a 13.30h)
 • 3r-4t (dimarts i dijous 12.30 a 13.30h)
 • 5è-6è (dilluns i dimecres 13.30 a 14.30h)

Objectius

 • Aprendre i consolidar vocabulari a través del joc i la cançó.
 • Aprendre i començar a usar expressions gramaticals a través de la interacció amb la mestra i a partir del treball amb contes.
 • Treballar la comprensió oral i fomentar la discriminació auditiva.
 • Motivar i crear interès envers la llengua anglesa.

Metodologia

Els aspectes que es treballaran s’adeqüen a l’edat i les necessitats dels nens i nenes del grup.
Amb els més petits treballarem a partir de TOPICS: colors, numbers, animals, clothes, days of the week, wheather, etc. Cada topic té la seva cançó, el seu conte i les seves activitats lúdiques.
A mida que avança l’edat introduïm estructures gramaticals més complexes i activitats que s’adeqüin a les necessitats i interessos dels alumnes (cançons més modernes, board games, surveys, teatre, etc.).
En cada sessió s’estableixen hàbits i rutines: 1. Rutina d’arribada (Hello-Routine) / 2. Durant la classe (Activities) /3. Rutina de finalització (Bye-bye Routine).

Activitats-Tipus

 • Jocs a la classe en els que totes les instruccions són en anglès.
 • Jocs de Taula i activitats tranquil·les (flash cards, dominos, storytelling, pair-work, picture dictation, etc).
 • Cançons amb acció “rhymes & poems”.
 • Contes i representació dels contes.
 • Obra de teatre a final de curs.

ELS MÚSICS DE GRÀCIA (1r a 6è)

Aquesta activitat està gestionada per Els Músics de Gràcia però està a l’empara de l’AMPA i forma part de les activitats extraescolars. L’activitat és farà al migdia a l’escola.

Reunió informativa: divendres 18 de setembre a les 21.00h al menjador de l’escola.
Més informació a: elsmusicsdegracia.blogspot.com.es i a elsmusicsdegracia@gmail.com

Enfoc pedagògic
Utilitzant com a motor d’aprenentatge la motivació, els músics de Gràcia plantegem una manera d’aprendre música on tots els seus membres formen part d’una orquestra des del primer dia, de manera que per aconseguir fer sonar una peça amb tots els companys van superant diferents dificultats i van interioritzant els conceptes teòrics sobre la pràctica. Les sessions d’instrument els permet preparar millor les peces d’orquestra i assolir la tècnica instrumental necessària per fer tirar endavant el grup. En els grups es barregen edats, nivells i ritmes d’aprenentatge; cadascú s’esforça per aportar el seu granet de sorra, però d’aquesta manera els més novells tenen ganes d’arribar a fer com els seus companys més experts, i aquests darrers, a més de fer papers més complicats, ajuden als petits a resoldre els problemes o dubtes que van sorgint, aconseguint entre tots enriquir el resultat final. Utilitzant el grup com a eix vertebrador aconseguim que la música sigui un vehicle per treballar valors com l’amistat, el respecte, el compromís, la responsabilitat, la tolerància, les ganes de superació, la paciència, la cooperació,…tot envoltant-ho amb un ambient familiar, on poder gaudir plegats d’aquest bell art sonor.

Proposta d’activitats

 • Orquestra (divendres).
 • Guitarra, clarinet i piano (dilluns i dimarts).
 • Flauta travessera (dimarts, dimecres i dijous).
 • Violí (dilluns).
 • Acordió (dimecres).