Projecte de Menjador 2015-2016

Logo la vostra cuina

HISTÒRIA DEL CENTRE

L’escola Teresa Claramunt comença a funcionar el curs escolar 1998-1999, com a resultat de la fusió dels dos antics centres del barri: el CEIP Riu-Sec i el CEIP Narcisa Freixas. El procés de fusió va començar un parell d’anys abans que aquesta es fes efectiva, i va significar un esforç important per part de tots els estaments de cada comunitat educativa (mestres, pares i mares, alumnes), per tal que el procés arribés a bon terme, tal com va ser.
L’escola deu el seu nom a la Teresa Claramunt i Creus (1862–1931). Dona treballadora del ram tèxtil del barri, va lluitar pels drets dels treballadors/res i va promoure mesures per augmentar el nivell cultural de les dones.
En aquest moment, l’escola Teresa Claramunt continua sent “l’escola del barri de Gràcia”.
Històricament ha estat un barri industrial, on dominava la indústria tèxtil. Des de la crisi econòmica dels anys 70, han tancat moltes fàbriques o s’han traslladat. Això ha fet que el barri sofreixi una transformació urbanística molt important, passant a ser una zona bàsicament residencial. La població, que uns anys enrere era predominantment gent gran, s’ha anat rejovenint, bàsicament amb gent provinent d’altres barris de la ciutat, i aquests darrers anys nouvinguts de Romania, sud Amèrica i del Marroc. Això ha comportat també un increment en el nombre de nens i nenes, que s’ha notat en la matriculació de l’escola.
El barri ha estat tradicionalment de parla catalana, i s’han conservat força els costums i tradicions del país, fet que ha afavorit la integració de les persones que han anat arribant. Ha estat un barri de treballadors i, actualment, podríem definir-lo com un barri de classe mitjana treballadora, amb un nivell cultural també mig. Els  últims anys hi ha hagut un increment d’alumnes de parla castellana, alguns d’ells de famílies del país, però que tot i sabent  el català, la llengua vehicular a casa és el castellà. A més a més, d’altres  consten com alumnes de nacionalitat espanyola perquè són nascuts aquí, però els seus pares són sud-americans, romanesos  o marroquins.

TRETS D’IDENTITAT

Som una escola pública, catalana i aconfessional, de doble línia que comprèn el segon cicle d’Educació Infantil, el qual està agrupat en tres nivells (P-3, P-4 i P-5), i l’etapa d’Educació Primària, la qual està dividida en tres cicles (Inicial, Mitjà i Superior) de dos cursos cadascun.
L’escola Teresa Claramunt treballa perquè els seus alumnes rebin una educació integral, tant a nivell d’aprenentatges com pel que fa a la formació personal.
Es considera de gran importància la implicació i col·laboració de les famílies dins i fora de l’escola, per tal que hi hagi una continuïtat de la seva línia pedagògica. Per aquest motiu, la responsabilitat ha de ser compartida entre família i escola.
L’objectiu és que els nostres alumnes esdevinguin persones actives, participatives, amb opinió pròpia, amb capacitat per fer crítiques constructives, prendre decisions i saber treballar individualment i en grup.
Per aquest motiu, es vetlla perquè aquesta formació contribueixi, d’una banda, en l’adquisició progressiva d’habilitats intel·lectuals i cognitives i, d’altra banda personals, en el desenvolupament de tota una sèrie de valors i actituds basats en els drets humans i democràtics que regeixen la nostra societat:
 1. La pluralitat (no excloure ningú per motius religiosos, ideològics, culturals, econòmics o per raons de sexe).
 2. El respecte, la tolerància i la convivència amb els altres.
 3. Fomentar i exigir el respecte envers els/les mestres i altres treballadors/res del centre.
 4. La resolució del conflicte pel diàleg fomentant l’empatia.
 5. L’educació de la cultura de l’esforç i de la responsabilitat personal i col·lectiva.
 6. L’educació per fomentar l’autoestima i l’autoconfiança.
Alhora, l’escola pretén fomentar en els/les alumnes una actitud curiosa, crítica i de recerca que, mitjançant la comunicació i el treball, es converteixi en la base de la seva formació i adquisició dels aprenentatges. Es tracta de potenciar un ensenyament actiu i participatiu que capaciti als alumnes en el coneixement i utilització de tècniques de treball intel·lectual perquè cada vegada siguin més autònoms en el seu aprenentatge (aprendre a aprendre).
Per aquest motiu, s’orienta el treball amb material didàctic que correspongui a aquestes finalitats i es plantegen els ensenyaments, tot implementant, si escau, projectes interdisciplinaris.
En definitiva, basem la nostra actuació en proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatge que li permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques, aplicar els mitjans necessaris per continuar adquirint de forma autònoma nous aprenentatges i ser capaç d’activar-los en els diferents contextos de la vida diària d’una manera eficaç.
L’escola té com a llengua vehicular el català. Aquesta és la llengua d’aprenentatge i convivència dins la comunitat educativa. El nostre objectiu és garantir l’adquisició d’un correcte domini del català com a primera llengua, del castellà, com a segona, i de l’anglès com a primera llengua estrangera. A partir de 1r de primària, els/les nostres alumnes comencen a estudiar el castellà i, a partir de P-5, la primera llengua estrangera, que és l’anglès. Cal destacar que l’educació musical es fa en anglès a tota la primària.
L’educació ambiental i la sostenibilitat del nostre centre també són aspectes que formen part de l’educació curricular. És per aquest motiu que estem acollits al projecte de l’Agenda 21 Escolar, què inclou tot un seguit de propostes que anem incorporant al funcionament diari i que busquen la participació de tota la comunitat educativa.
Considerem l’educació artística una part molt important en la formació del nostre alumnat.  Hi ha una línia de treball contínua en la programació d’aquesta àrea curricular, de P-3 a 6è,  amb la qual es pretén fomentar el desenvolupament de la sensibilitat i valoració de diferents realitats culturals i artístiques.
Considerem l’educació per a la salut i l’activitat física i esportiva un eix transversal de gran importància dintre de la formació dels nostres alumnes.
L’objectiu és fomentar una actitud positiva envers l’esport, potenciant tant el valor de l’esforç individual com el treball en equip, respectant les característiques individuals de cada company i companya i transmetent la importància del valor de la participació en el joc.
De forma paral·lela, es pretén aconseguir que els alumnes adquireixin uns hàbits saludables.
Cal destacar el vincle establert entre les activitats educatives pròpies de l’àrea d’Educació Física i les activitats esportives organitzades i gestionades per l’AMPA, les quals es regeixen a partir del projecte del Pla Català de l’Esport Escolar.
Partint del fet que la pluralitat i el respecte envers els altres és una de les bases de la nostra línia pedagògica, l’escola treballa per una educació inclusiva, on tothom hi tingui cabuda i s’hi senti atès. Així doncs, la nostra intervenció educativa es basa  en el tracte personalitzat, adequat al ritme evolutiu i a les capacitats físiques i intel·lectuals de l’alumnat, i, per aconseguir-ho, es creen les condicions adequades que permetin el progrés de cada infant.

INTRODUCCIÓ

Donat que el temps de menjador no pertany a les hores lectives de l’escola, durant el temps en què es realitzarà aquesta activitat es durà a terme el que s’anomena l’educació no formal, per tant, l’aprenentatge de diferents coneixements, hàbits, valors, actituds…, no relacionats directament amb un aprenentatge escolar. A causa d’això, oferim activitats que permetin desenvolupar les capacitats dels alumnes, així com de les habilitats socials necessàries per integrar-se en la societat.
“La Vostra Cuina “és una empresa catalana que té la seva seu central a la població de Sant Quirze del Vallès i la seva actuació és principalment dins la comarca del Vallès.
El nostre objectiu és la qualitat dels productes per l’elaboració dels menús, així com cuidar les necessitats nutricionals dels nostres nens i nenes. Paral·lelament durant l’estona de menjador es treballen hàbits higiènics, alimentaris i valors socials de convivència.
El menjador escolar com a servei educatiu ha de tenir un lligam clar amb  l‘ideari del centre, i per tant caldrà vetllar per la coordinació entre totes les persones que intervenen en aquest projecte, per tal de mantenir una mateixa línia d’actuació, fent servir els mecanismes establerts per aquest fi. Cal tenir present també que hi ha un temps d’abans i un temps després de menjar, de lleure o descans, que s’ha d’organitzar tenint en compte que ha de ser un espai educatiu  i de qualitat.

ASPECTES EDUCATIUS

Un dels principals objectius del menjador és la correcta alimentació dels alumnes i l’aprenentatge de les normes socials que comporta el dinar, en un espai compartit amb altres companys i adults.
Les hores del migdia són un espai d’aprenentatge, d’educació de la vida quotidiana i de les pautes de convivència social, en el qual es poden assolir coneixements, practicar hàbits i habilitats i desenvolupar actituds i valors.
Totes les activitats de temps de migdia han d’estar d’acord amb el Projecte Educatiu del Centre. La coordinadora juntament amb l’equip de monitoratge, son els encarregats de fer la programació de les activitats, un cop valorades juntament amb l’equip directiu de l’escola es posen en coneixements de la comissió de menjador.

PLANIFICACIÓ DE L’ESPAI DE MIGDIA

Funcionament diari

L’horari de l’espai de migdia durant tot el curs és de 12,30 a 15,00h, exceptuant els dies de jornada intensiva.
Durant el 1r torn, de 12,30 a 13,30h., dinen els nens de P4-P5 primer i segon, els nens de P3 dinen en el mateix horari a l’aula destinada com a menjador de P3.
Durant el 2n torn, de 13,40 a 14,30h., dinen els nens de 3r-4rt-5è i 6è.
A les 12,25h cada monitor/a referent va a recollir al seu grup, i passa la llista d’assistència, revisant totes les eventualitats que puguin sorgir. Els nens/es del 1r torn van al lavabo i  es renten les  mans, després es dirigeixen  al menjador de forma ordenada i amb un to de veu adequat. El primer que fan abans de seure a la taula és anar a la seva guixeta on hi ha el seu tovalló desat. En el cas de P4, les monitores referents son les encarregades de distribuir els tovallons als infants.
Paral·lelament a aquesta dinàmica, els infants del 2n torn surten al pati amb els seus monitors referents i cada grup fa l’activitat programada.
A l’entrar al menjador cada infant seu en el seu lloc, els/les monitors/es serveixen el dinar, tenint sempre en compte les característiques de cada nen/a; un cop tots servits donem  el bon profit i comencen a menjar. És important que els monitors es mostrin dialogants i reflexius durant aquesta estona, ja que el que volem aconseguir és que aquets espai sigui relaxat i distès, recordem que menjar es un acte social i que la nostra tasca és educar i no reprimir, tot i això s’ha de incidir cada dia en els bons hàbits durant l’estona de dinar (postura, to de veu, menjar la quantitat suficient, ser respectuós amb els companys/es i amb els monitors…).
Un cop acabat el 1r plat, els nens ho apilen al mig de la taula, fent piles de quatre plats que son retirats pels monitors. Quan la majoria de la taula hagi acabat el primer plat, es serveix el segon plat, cada nen/a recull el seu plat sempre amb el vistiplau  del seu monitor i fent una recollida selectiva. A continuació es serveixen els postres, sempre en un plat petit, que també el recull cada infant. A mesura que acaben surten al pati i es renten les dents supervisats per el monitor responsable d’aquesta tasca.
Els monitors que es queden al menjador són els responsables de finalitzar el servei, tenint en compte de què tots els nens acabin i que el menjador quedi recollit.
Els nens i nenes del primer torn surten per grups cap a les seves aules acompanyats de  les seves monitores on gaudeixen d’una estona relaxada.
Els nens de P3 dinen a l’aula destinada per ells, participaran a parar i recollir la taula, i se’ls dona el temps necessari per dinar, tenint el compte que cada un té el seu ritme
i que alguns d’ells dinen per primer cop fora de casa seva, després de dinar van a fer un pipi, renten mans i fan la migdia.

TEMPS D’ESBARJO

EDUCACIÓ INFANTIL
HORARI P3 P4 P5
12:30-12:40 PREPARACIÓ PREPARACIÓ PREPARACIÓ
12:40-13:30 DINAR DINAR DINAR
13:30-14:40 RENTAR MANS
MIGDIADA
ESTONA  RELAX
PATI  LLIURE
ACTIVITATS DIRIGIDES
ESTONA  RELAX
PATI  LLIURE
ACTIVITATS
DIRIGIDES
14:45-15:00 ESTONA RELAXADA RENTAR MANS
ESTONA  RELAXADA
EUCACIÓ PRIMÀRIA
HORARI 1r-2n
12:30-12:40 PREPARACIÓ
12:40-13:30 DINAR
RECOLLIR TAULA
RASPALLAR DENTS
13:30-15:00 PATI LLIURE
TALLERS
EUCACIÓ PRIMÀRIA
HORARI 3r 4rt
12:30 a 13:30 PATI
LLIURE
TALLERS
13:30 a 14:30 PARAR TAULA
DINAR
RECOLLIR TAULA
RASPALLAR DENTS
14:35 a 15:00 PATI
ENTRADA AULA

Infantil

Després de dinar, els nens de P4 i P5 faran una estona de relaxació (uns 20 minuts), a continuació surten al pati d’infantil on tenen una estona de joc lliure i un altre de jocs dinamitzats per les seves monitores. Totes les activitats d’infantil estan pensades per fer després de dinar.

Primària

Els tallers i les activitats dirigides estan programades pels monitor/es.
Les activitats son pensades de manera que es pugui aconseguir la participació i la col·laboració del grup, són activitats dinàmiques i divertides amb les quals es fomenta la cohesió, el respecte i d’igualtat del grup. Les activitats de primària es duen a terme abans de dinar, la planificació dels tallers són trimestrals i s’anirà variant de grup al llarg del curs.

GRAELLA D’ACTIVITATS

INFANTIL
Curs Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
P3 Migdiada
P4 Espai del conte a la biblioteca Activitats dirigides d’interior Cançons Jocs dirigits al pati Activitat lliure
P5 Jocs dirigits al pati Espai del conte a la biblioteca Jocs de pensar Jocs dirigits al pati Activitat lliure
PRIMÀRIA
Curs dilluns dimarts dimecres dijous divendres
1er Jocs de pati Jocs de pati Jocs de pati Jocs de pati Teatre o contes a la biblioteca
2on Ensenya’m a fer…. Ensenya’m a fer…. Ensenya’m a fer…. Jocs dirigits *Biblioteca
3er Jocs dirigits Futbol a la pista *Biblioteca *Biblioteca
4art Jocs esportius Futbol a la pista
*Biblioteca
*Biblioteca
Taller Claqueta (cinema) Futbol a la pista
Jocs dirigits *Biblioteca Futbol a la pista
*Biblioteca
 • La biblioteca estarà oberta els dimecres i els divendres de 12:30 a 13:30h hores, serà un espai on els nens/es que ho desitgin podran anar a fer deures o llegir, el conduirà la Mònica monitora de menjador, que els ajudarà a resoldre els dubtes que puguin tenir.
 • Els tallers son voluntaris i aniran canviant al llarg del curs depenent de l’aceptació i la demanda dels infants.

 OBJECTIUS GENERALS

 Menjador

 • Relacionar-se amb els altres i viure el significat de l’acte social que és el menjar en el nostre entorn.
 • Aprendre a mantenir un comportament correcte a taula.
 • Educar en els diferents aspectes d’ordre i convivència.
 • Aprendre a interioritzar els hàbits de neteja i higiene.
 • Conèixer els diferents menjars i la seva importància, per una dieta sana i equilibrada.
 • Aconseguir un espai tranquil i relaxat facilitador d’una atenció individualitzada, i que al mateix temps afavoreixi l’autonomia dels infants.
 • Educar en uns hàbits saludables pel que fa a l’alimentació, la higiene, la salut i l’autonomia. Oferint un seguit d’àpats suficients, equilibrats i diversificats que facilitin que els nostres infants s’habituïn a menjar de tot i variat.

 Durant el temps de lleure

 • Realitzar diferents jocs que afavoreixin el desenvolupament motriu i psicomotriu, treballant la flexibilitat, la relació espai-temps i la coordinació.
 • Afavorir el desenvolupament de les capacitats expressives (verbals i no verbals).
 • Potenciar el coneixement de diferents activitats lúdiques des del vessant de joc tradicional i no consumista.
 • Afavorir la convivència entre el grup.
 • Fomentar el respecte envers el material que s’utilitza.
 • Descansar i esplaiar-se, com a temps de trencament del ritme lectiu.
 • Viure uns valors educatius i participar en un espai col·lectiu amb una organització i unes normes compartides.

LÍNIES EVOLUTIVES (hàbits a treballar)

Objectius P-3

 · Educar en el hàbits d’higiene:

 • Rentar-se les mans abans i després de dinar.
 • Procurar no embrutar-se mentre es dina.
 • Eixugar-se amb el tovalló o pitet.
 • Crear una estona agradable i relaxada abans de fer la migdiada.

 ·  Hàbits en alimentació:

 • Agafar correctament cullera i forquilla.
 • Conèixer l’ordre de l’àpat: primer plat, segon plat i postres.
 • Tastar tots els aliments.
 • Acostumar-se a no tocar el menjar amb les mans.

 · Potenciar la seva autonomia

 • Cordar/descordar la bata.
 • Cordar/descordar les sabates.
 • Reconèixer el seu llitet i manta.

· Hàbits en comportament

 • Mantenir l’ordre en les entrades i sortides, ja siguin de l’aula, del menjador o de la sala de motricitat (on dormen).
 • No parlar amb la boca plena.
 • Seure correctament quan es dina.
 • No aixecar-se sense demanar permís.
 • Utilitzar un to de veu suau.
 • Aprendre a demanar ajut al monitor/a, quan el necessiti.
 • No jugar amb l’aigua.
 • No jugar amb el menjar.
 • Respectar el descans dels companys i de les companyes.

Objectius P4 i P5

A més dels esmenta’ls al grup dels menuts, el grup de P4 també es treballaran els  següents aspectes.
 • Introducció del ganivet, amb aliments tous: croquetes, truita, peix, etc., i es continua amb aliments que tenen més dificultat.
 • Mantenir l’ordre en les entrades i sortides, tant de l’aula com el menjador i del pati.
 • Conèixer jocs tradicionals, així com participar en aquests.
 • Afavorir el desenvolupament de la capacitat de comunicació verbal i no verbal.
 • Afavorir el joc en el qual hi participi tot el grup.
 • Fomentar el respecte en vers  els companys i monitors.
 • Col·laborar en la neteja i recollida de l’aula.

Objectius 1er i 2on

 • Realitzar correctament els càrrecs assignats.
 • Col·laborar en la neteja i  recollida del menjador: escombrar, desar les cadires,…
 • Fer una entrada i sortida tranquil·la del menjador.
 • Utilitzar tots els estris amb correcció, forquilla, ganivet…
 • Tenir cura de la seva higiene i el seu aspecte personal.
 • Conèixer les normes dels jocs, així com participar en aquests.
 • Afavorir el joc en el qual participi tot el grup.
 • Respectar els companys i monitors.

Objectius  3r, 4t , 5è, 6è

Amb aquests grups a part de continuar treballant tots els hàbits anteriors es treballarà molt la seva autonomia personal, en els diferents aspectes i espais en els quals ens troben a l’horari del migdia. Tenint un comportament adient a la taula: amb educació i cooperació.

METODOLOGIA I PAUTES D’ACTUACIÓ.

El nen és capaç molt aviat de valdre’s per ell mateix en tot el que fa referència a la seva pròpia persona. Però per aconseguir-ho se li ha de donar l’oportunitat, d’actuar amb certa independència i de practicar moltes vegades per acostar-se a la conducta correcta, al mateix temps que li valoren cada petit progrés, ja que el comportament final que volem aconseguir està format per petits passos que s’encadenen i reposen un sobre l’altre.
La metodologia que s’utilitzarà per a dur a terme el nostre treball està basada principalment en activitats alternatives que ens ajudin a treballar els nostres objectius de manera lúdica, sense deixar de banda la part dels hàbits alimentaris. Així doncs, es duran a terme una sèrie d’activitats relacionades amb la nostra realitat i l’espai en què ens trobem, tenint en comptes les necessitats de cada grup d’edat.
Els mitjans educatius amb els quals treballarem en els nostres objectius seran
els següents:
Infantil: Seran activitats curtes, variades i dinàmiques, on el cos tingui un paper protagonista. Les normes hauran de ser clares i fixes. En aquest grup s’ha de treballar especialment els hàbits de l’àmbit personal com els àpats, la higiene personal, l’arranjament de roba…
És un bon moment per a donar importància al joc com a eina de relació i socialització.
El paper del monitor serà un símbol de seguretat per l’infant, ha de ser per igual amb tots els membres del grup i valorar les qualitats de cadascú.
Primària: Seran activitats de més durada, ja que podem implicar un treball
més intel·lectual, de resistència o bé d’agilitat física. Es treballarà amb més dedicació els hàbits socials i de convivència, com ara la neteja i l’ordre dels espais, la cura del material que s’utilitzarà, el respecte als horaris i les normes…
És un bon moment per a potenciar al màxim el treball en equip. El paper del monitor serà conèixer bé les regles internes pròpies del grup i el paper que cada membre del grup hi juga. Assignar tasques de responsabilitat entre el grup, programar activitats amb el grup…

PLANTEJAMENT DE LA CUINA

El nostre plantejament de cuina s’emmarca dins el projecte educatiu global i vol complir la doble funció de donar el dinar als infants i educar per la salut.
La dietista confecciona menús variats i renovats mensualment per tal d’aconseguir un balanç alimentari equilibrat, oferint àpats nutritius i preparats amb productes de primera qualitat, frescos i propis de l’estació.
Un dels primers conceptes a tenir en compte és la utilització dels productes que confeccionen la cuina mediterrània i d’aquests els productes locals, de temporada i alguns d’ells provinents d’una agricultura ecològica. Amb aquest  procés propiciem que el menjar dels nostres nens i nenes sigui més equilibrat, saludable, variat i responsable.
En el nostre menú, queden contemplades les diferents intoleràncies i al·lèrgies, així com es donen opcions a les diferents demandes culturals (vegetarians, sense porc…).
Cada mes es fa arribar a tots els pares el  menú mensual. L’escola ens ha donat tota la programació de les sortides per realitzar els pÍcnics. Elaborarem els pícnics al matÍ a la cuina i seran dos entrepans, una ampolla d’aigua, i una peça de fruita.
Els menús es realitzen seguint les pautes:
La Quantitat: les racions alimentàries, seran adaptades a cada edat i a les
característiques dels comensals.
L’equilibri: els glúcids, lípids i les proteïnes estan en la dieta en les proporcions adequades.
Control: diàriament es recullen mostres de diferents plats i es guarden durant una setmana tal com marca la legislació vigent.

DISSENY DELS MENÚS

La programació dels dinars es fa mensualment, adaptant el menú a les estacions de l’any, als productes de mercat i proximitat.
Primers plats: Pasta, arròs, verdura, llegum i sopa es combinen al llarg de la setmana.
Segons plats: Vedella, pollastre, porc, peix, truites variades, pizza, etc., configuren els segons plats.
Postres: Fruita del temps, cada dia, un dia a la setmana es donarà iogurt.
Repeticions: Hi ha una ració mínima i una màxima per cada grup d’edat. Es pot repetir tant de primer com de segon plat, sempre i quan d’ambdós se n’hagi menjat la ració mínima i sense superar el màxim, per tal d’afavorir l’equilibri dietètic.
Intentem en fer la programació mensual del menú realitzar tots els tipus de formes de cocció: bullit, fregit, planxa, arrebossat, cuit al forn, estofat. La majoria de vegades les guarnicions són amanida (enciam, pastanaga, tomàquet). La fruita és de temporada i la variem durant la setmana.

AL·LÈRGIES  I INTOLERÀNCIES

Quan parlem d’al·lèrgia, ens referim a una resposta adversa que té el seu origen en el sistema immunitari d’algunes persones, que reacciona davant certes substàncies que són inofensives per a la resta de persones. Aquesta resposta pot ser per ingestió, inhalació o contacte.
Els al·lèrgens alimentaris mes freqüents són:
 • ou i productes derivats.
 • llet de vaca i productes làctics.
 • proteïna de la vaca.
 • peix i marisc.
 • fruits secs.
 • algunes fruites (maduixes, pinya, kiwi…)
 • hortalisses (api i tomàquet)
 • blat i altres cereals.

Símptomes d’una reacció al·lèrgica:

 • Símptomes cutanis: dermatitis atòpica, pruïja, envermelliment de la pell, urticària, angioedema.
 • Símptomes digestius: pruïja oral, nàusees, vòmits, dolors abdominals, diarrea.
 • Símptomes respiratoris: rinitis aguda, conjuntivitis, edema de glotis, broncospasme.
 • Símptomes cardiovasculars: hipotensió, síncope, i arítmies.
 • En casos greus es manifesten diversos símptomes alhora, reacció que s’anomena anafilaxi.

PROTOCOL  AL-ÈRGIES I INTOLERÀNCIES

 • És responsabilitat dels pares notificar a l’escola si el seu fill/a, pateix algun tipus d’al·lèrgia, especialment si corre el risc de fer alguna reacció anafilàctica.
 • El full d’inscripció de menjador de l’infant ha de recollir detalladament els aliments i/o substàncies als quals el/a nen/a és al·lèrgic/a, tota la informació de  l’al·lèrgia, les possibles reaccions que pot patir el/la nen/a, si s’ha d’administrar adrenalina o altres fàrmacs i l’informe mèdic que ho justifiqui.
 • En cas que el/la nen/a tingui el risc de fer una reacció anafilàctica, cal una
  autorització escrita dels pares o els tutors per administrar la medicació i per traslladar-lo a urgències si cal.
Aquesta autorització eximiria de tota responsabilitat a la persona que li injecta la medicació i el centre escolar.
 • La coordinadora de l’espai de migdia és la responsable i l’enllaç entre els pares (per recollir tota la informació: llistes d’aliments al·lergògens, medicació…) i la resta de personal del menjador.
 • El monitor referent de l’infant serà el responsable i ha de saber com actuar en cada moment.
 • Utilitzar el servei especialitzat de la cuina (aquesta cuina elabora menús especials per a nens al·lèrgics i/o intolerants).
 • Els estris de cuina, han de ser individuals per a cada tipus d’al·lèrgia o intolerància.
 • Cal insistir en la higiene a l’hora de manipular els aliments, per evitar el
  contacte amb aliments de risc.
 • El protocol d’actuació d’emergència, i els telèfons de contacte han d’estar en un lloc visible i d’accés fàcil.
 • El nen ha de ser el coneixedor principal del tipus d’al·lèrgia que pateix.
 • El nen ha de saber que no pot compartir aliments dels quals no conegui la
  composició ni la procedència.

COM ACTUAR DAVANT UNA REACCIÓ:

 • Davant una reacció lleu: (símptomes cutanis, gastrointestinals…): Cal trucar als pares immediatament perquè prenguin les mesures oportunes.
 • Davant una reacció greu: Cal alertar els serveis mèdics i, després trucar als pares.
 • Davant una reacció de més gravetat (reacció sistèmica): Cal administrar adrenalina, trucar a l’ambulància i finalment avisar a la família.

ORGANITZACIÓ DE L’EQUIP DE MIGDIA

Funcions i tasques dels monitors

L’equip de monitors es caracteritza per la flexibilitat i la proximitat, és un equip  titulat, amb formació continuada, i sempre treballant d’acord amb l’escola, amb les seves directrius i el seu projecte pedagògic, donant una atenció individualitzada a cada infant. Els monitores/es són responsables dels alumnes del seu grup classe, així dons han de ser conscients  que tenen una funció educativa i que són un model de referència per als nens/es de comportament, actitud, etc., per tant transmet les pautes de comportament social, i les normes i pautes  pròpies de l’escola.
La nostra actuació es basa en l’elaboració d’un projecte educatiu concret del nostre menjador escolar. Així doncs, del treball dels monitors i monitores en destaquen la preparació, realització i avaluació d’activitats, el seguiment individualitzat de cada infant i la continuïtat en el treball dels hàbits propis del menjador.
La intervenció en el temps d’activitats, descans i pati implica promoure activitats dirigides: tallers,  jocs d’interior i d’exterior, cançons i activitats proposades pels mateixos nens/es.
La coordinadora és la responsable d’aquests equip, forma part de la Comissió de Menjador formada per pares i mares i representants de l’equip directiu i constituïda  sota l’empara del Consell d’Escolar que garanteix la línia pedagògica de l’escola en l’organització de totes les activitats complementàries. Manté reunions de treball
periòdiques amb la direcció del centre i la comissió de menjador per avaluar el conjunt de serveis i trobar les millores necessàries, tanmateix es responsabilitza de l’atenció diària de les famílies.
Equip de Migdia