Normativa Servei d’acollida 2017-18

Normativa del Servei d’Acollida

Per fer ús del Servei d’Acollida:

  1. S’ha de ser soci de l’AMPA i està al corrent del pagament de la quota. En cas de no ser soci s’ha de pagar una matrícula pel mateix preu que la quota anual de soci de l’AMPA.
  2. Pels serveis fixos, s’ha d’haver emplenat i entregat el full d’inscripció.

Preus i Horaris:

Servei Horaris Preu/Mes
MATI-I 7:30 – 9:00 32 €
MATI-II 8:00 – 9:00 30 €
MATI-III 8:30 – 9:00 24 €
MIGDIA-I 12:30 – 13:30 30 €
MIGDIA-II 14:30 – 15:00 24 €
TARDA-I 16:30 – 17:00 24 €
TARDA-II 16:30 – 18:30 32 €
En cas de fer ús de 2 o més serveis 48 €

El pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària al compte indicat al full d’inscripciósense cap tipus de comissió bancària, excepte en cas de devolució. El rebut es passarà els primers dies de mes, excepte el mes de setembre que es cobra amb el rebut del mes d’octubre.

És important que en cas de baixa del Servei es notifiqui a l’AMPA per escrit, portant el document  directament a secretaria o enviant un correu electrònic a mailampa, abans del dia 27 del mes anterior.

El mes de setembre com que l’escola comença més tard i el mes de juny finalitza abans, no es pagarà tot el mes sinó la part equivalent, un 2/3 de la quota. Els preus d’aquests 2 mesos seran els següents:

Servei Horaris Preu/Mes
MATI-I 7:30 – 9:00 21,33 €
MATI-II 8:00 – 9:00 20 €
MATI-III 8:30 – 9:00 16 €
MIGDIA-I 12:30 – 13:30 20 €
MIGDIA-II 14:30 – 15:00 16 €
TARDA-I 16:30 – 17:00 16 €
TARDA-II 16:30 – 18:30 21,33 €
En cas de fer ús de 2 o més serveis 32 €

Servei esporàdic:

Es pot fer ús esporàdic del Servei entregant un tiquet per cada servei utilitzat. Els usuaris que utilitzin de forma esporàdica el Servei hauran d’entregar el tiquet emplenat amb la data i el nom del nen/a en el moment de deixar-lo o recollir-lo.

Cada tiquet té un cost de 3€ i es poden comprar:

  • De 8:30 a 9:30 a la Josefina (coordinadora Vostra Cuina)
  • De 15:00 a 18:30 a la sala de l’AMPA (Júlia o Anna)

Els tiquets es poden comprar per avançat i si al juny alguna família encara en té els podrà retornar ala sala de l’AMPA, recuperant els seus diners.

Si en el moment de recollida no es té el tiquet, espot comprar i entregar a la sala de l’AMPA al mateix dia que s’ha fet ús del servei o com a molt tard l’endemà.

Cal recordar que portar els tiquets i portar-los correctament emplenats facilita la feina als monitors del Servei d’Acollida.

Servei setmanal puntual:

En casos puntuals es pot fer servir durant tota una setmana, i en tots els trams horaris, amb el cost de 16€. Prèviament s’ha d’haver emplenat el full d’inscripció indicant els dies.

Horaris de recollida:

És molt important complir els horaris de recollida. En cas de retard s’haurà d’abonar un recàrrec de 3€ (un tiquet) per cada 15 minuts. A la franja del migdia els nens es passaran al Servei de Menjador.

Si el retard es repeteix 3 vegades en un trimestre es penalitzarà amb la pèrdua temporal del Servei.

Recollida:

Els monitors no entregaran cap nen a persones no conegudes. Si una persona no habitual ha de recollir al nen s’ha d’avisar abans als monitors del Servei.

Assegurança:

El Servei d’Acollida està cobert per l’assegurança de responsabilitat civil de l’AMPA. Tots els nens que utilitzen el Servei, tan fixos com esporàdics, estan coberts per l’assegurança d’accidents que l’AMPA fa a tots els nens de l’escola durant tot el curs.

Ràtios:

No hi ha una normativa obligada respecte el nombre de nens per monitor però es recomana tenir en compte les ràtios que s’utilitzen a les sortides escolars. Segons aquestes recomanacions, s’estableix com normativa al Servei d’Acollida la ràtio de 20 nens per monitor.

Al setembre es començarà amb el mateix nombre de monitors del curs anteriors. Les ràtios es revisaran a finals de setembre amb les inscripcions de l’octubre i després cada mes en funció de les altes i les baixes.

Comunicacions:

A partir d’aquest curs tenim un nou número de telèfonpel Servei d’Acollida  618 71 51 24, que estarà disponible per a qualsevol consulta i comunicació dels pares durant les hores de funcionament del Servei:
• 7:30 – 9:00 / 12:30 – 13:30 / 14:30 – 15:00 / 16:30 – 18:30
Igualment recordem que qualsevol consulta o suggeriment es pot realitzar a la sala de l’AMPA durant les hores de funcionament o mitjançant un correu a l’adreça de l’AMPA: mailampa.